Teorioita ihmissuhteista ja persoonasta (2024)

Jaa tämä:

Facebook Facebook-logoTwitterTwitter-logoRedditReddit logoLinkedInLinkedIn logoWhatsApp WhatsApp logo

Tutorin arvioima kysymys 1 (sanojen kokonaismäärä: 259)

  1. Kuvaile tutkimusta, jota on käytetty implisiittisen persoonallisuusteorian tutkimiseen. Anna käyttämällesi tutkimukselle vähintään kaksi arviointipistettä.

Implisiittinen persoonallisuusteoria selittää harhoja, joita henkilö käyttää tapaaessaan tuntemattoman henkilön ja tuottaa vaikutelmia rajoitetun alkuinformaation avulla. Asch (1946) oli ensimmäinen psykologi, joka tutki tätä laajasti ja havaitsi, että kun hän sai tietoa henkilöstä; keskitymme ja painotamme osaa tiedosta, joka perustaa mielipiteemme henkilöstä näihin keskeisiin piirteisiin. Schul ja Burnstein (1985) totesivat, että kun olemme muodostaneet mielipiteen ja luulemme tietävämme sen, päätimme tulkita tai vääristää myöhemmin saamaamme tietoa, jotta se sopisi mielipiteidemme kanssa tukemaan Aschin (1946) tutkimusta. Wishner (1960) vastusti kuitenkin Aschia (1946) väittäen, että ympäristölle, jossa tilanne on, on kiinnitettävä huomiota, koska tietyt ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla ympäristöstään riippuen, esimerkiksi opettajan on oltava tiukka luokkahuoneessa.

  1. Kuvaile tutkimusta, jolla on tutkittu sosiaalisten stereotypioiden luonnetta. Anna käyttämällesi tutkimukselle vähintään kaksi arviointipistettä.

Sheldon (1940) kuvasi kolmea päävartalotyyppiä erilaisiin persoonallisuuden piirteisiin ja päätteli, että nämä kaksi paljastivat suhteen. Endomorfit ovat täyteläisempiä, joten ne liittyvät rakkauteen/mukavuuteen, mesomorfit lihaksikkaat, joten ne liittyvät rikolliseen toimintaan, koska ne ovat kilpailevia ja itsevarmoja ja niiden nähdään olevan todennäköisemmin sitoutuneita, kun taas ektomorfit keskittyvät hermostoon ja aivoihin, joten ne liittyvät tarpeeseen. yksityisyydestä. Hartlet et ai. (1982) analysoi uudelleen teoriahavainnon, jonka mukaan rikollisuus oli yhteydessä mesomorfiaan, tukemalla Sheldonia. Kuitenkin Ryckman et ai. (1989) totesi, että suuren vahvan kehonsa vuoksi mesomorfeja pidetään rohkeina ja suosittuina pikemminkin kuin rikollisina, kun taas ektomorfien oletetaan olevan älykkäitä ja siistejä.

Tutorin arvioima kysymys 2 (sanojen kokonaismäärä: 633)

Kirjoita lyhyt essee, jossa kuvataan ja arvioidaan kausaalisuuden attribuutioon liittyviä teorioita ja tutkimuksia. Keskustele ajatuksesta, että yksi attribuutioteoria voi riittävästi selittää käyttäytymisen syyn.

Attribuutioteoria väittää, että heti kun tapaamme tuntemattoman henkilön ja kohtaamme hänet ja hänen käytöksensä, ryhdymme välittömästi muodostamaan hänestä mielipiteen tunnustamatta mitään lisätietoa ja alamme käsitellä mahdollisia syitä, miksi tämä käyttäytyminen tapahtuu; On kuitenkin tärkeää muistaa, että näin tapahtuu, kun käytös tai henkilö itse vaikuttaa oudolta ja normaalista poikkeavalta. On useita syitä, miksi tämä käyttäytyminen ilmenee, aina pelkästä onnellisuudesta alkoholin yliannostukseen ja hulluutta. Nämä syyt ovat täysin erilaisia ​​ja erilaisia, joten on erittäin tärkeää tarkastella muita indikaattoreita, jotta voidaan arvioida, mikä ongelma on ja miksi se ilmenee. Kaikki nämä prosessit tunnetaan attribuutioprosesseina, koska määritämme käyttäytymisen syyt sen perusteella, miten yksilö saattaa käyttäytyä. Yksi suuri takaisku, joka voidaan havaita välittömästi, on se, että teoria luokittelee ja jättää huomiotta kaikki säännöt ja lait, joita yhteiskunta käyttää määrittäessään perusteita tietyille toimille. Heider (1958) ehdotti, että ihmiset näkevät, että ihmisen käyttäytyminen on tavalla tai toisella aiheuttamaa pikemminkin kuin pelkkä sattuma. Tämä antaa meille mahdollisuuden päätellä, että tämä käyttäytyminen saattaa toistua.

Pyydä apua esseesi kanssa

Jos tarvitset apua esseesi kirjoittamiseen, ammattitaitoinen esseenkirjoituspalvelumme on täällä avuksesi!

Esseen kirjoituspalvelu

Syy-attribuutiota tarkastelivat alun perin Einhorn ja Hogarth (1986), jotka totesivat, että useimmissa tilanteissa syitä on useita, mutta keskitymme ja painotamme enemmän henkilöä kuin tilannetta, joten liitämme syyn tilanteessa olevaan henkilöön. itse tilanne. Weiner (1980) uskoi, että kausaaliset attribuutiot luovat reaktioita menestykseen ja epäonnistumiseen. Tämä selitettiin luokkahuoneen avulla. Parempi onnistumisen tunne saavutetaan, kun korkean arvosanan saa oppiaineesta opettaja, joka antaa harvoin korkeita arvosanoja, eikä opettaja, joka antaa aina korkeat arvosanat. Opiskelijat, joilla on korkeat itsetuntoarvosanat ja korkeat suoritustasot, antavat menestyksensä sisäisten tekijöiden ansioksi ja syyttävät epäonnistumisesta ulkoisia tekijöitä, kuten vaikeus tehtävään. Esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden ja opiskelijoiden, joilla ei ole oppimisvaikeuksia, vertailu osoitti, että vammaiset opiskelijat epätodennäköisemmin katsoivat epäonnistumisensa epävakaiden tekijöiden syyksi, mutta heillä oli taipumus katsoa epäonnistumisensa sisäisten tekijöiden, kuten kyvyn, syyksi. Samoin Daly (1996) tutki työntekijöiden tunnustuksia, jotka selittivät epäonnistumisia palkkioiden ja ylennysten saamisessa työssä, määrittelivät reaktioita epäonnistumiseen ja tukivat Weineria (1980). Syy-attribuutio auttaa perustelemaan eroja heikosti ja hyvin menestyneiden kannustimissa sanomalla, että hyvin menestyneet lähestyvät vaikeita tehtäviä ja tilanteita eivätkä välttele niitä. Tämä johtuu siitä, että he luottavat itseensä ja uskovat menestyvänsä tässä tehtävässä, ja jos epäonnistuminen tapahtuu, se syytetään ulkoisista tekijöistä, kuten huonosta onnesta, syy-attribuutio auttaa siten rakentamaan itsetuntoa menestyksen kautta. Huono itseluottamus ja heikosti menestyvät välttelevät kuitenkin menestymiseen liittyviä tehtäviä, koska he eivät luota omiin kykyihinsä tai uskovat menestymisen liittyvän tekijöihin, joihin he eivät voi vaikuttaa, joten menestystäkään ei pidetä palkitsevana kokemuksena.

Ross (1977) ehdotti kuitenkin Fundamental Attribution Error -virhettä, joka on taipumus korostaa sisäisiä ominaisuuksia selventääkseen jonkun toisen käyttäytymistä ulkoisten tekijöiden huomioimisen sijaan. Tämän hypoteesin testaamiseksi Ross, Amabile ja Steinmetz (1977) erottivat kaksi ryhmää, joista toisessa oli kysymysmestari, joka esitti muille ryhmälleen itse tekemiä kysymyksiä ja ryhmä tarkkaili prosessia arvioiden kysymyksen mestarin osoittamaa tietoa. ja joukkue. Tämä osoitti, että olisi ongelmatonta luoda kysymyksiä, joihin muiden on vaikea vastata, mikä heijastaa sinua älykkäänä ihmisenä. Tulosten analysointi osoitti, että tarkkailijat ja kysymyksiin vastaajat eivät ottaneet huomioon tilannetta, vaan kaikki tekivät perustavanlaatuisen attribuutiovirheen.

Tutorin arvioima kysymys 3 (sanojen kokonaismäärä: 153)

Mikä voisi olla syy/syyt näiden henkilöiden ansioksi lukemiseen? Selitä tämä heidän yksilöllisillä kognitiivisilla ja motivaatiotekijöillään?

Puolueellinen nimeäminen pidetty

Kognitiiviset tekijät

Motivaatiotekijät

Mustafa

Kimberly on laiska eikä hänellä ole ajantajua Hänellä on myös muita kihlauksia, eikä hän halua myöhästyä Kimberlyn takia, koska hän on nopea.

Mustafa on saattanut kuulla tämän myös muilta henkilökunnalta ennen tapaamistaan, joten hän on havainnut hänen olevan jatkuvasti myöhässä.

Kimberly ja Mustafa voivat olla ammattikilpailijoita, joten Mustafa näkee hänet uhkana.

Hän on myös päättänyt päästä kuntosalille ajoissa, joten hän on täsmällinen eikä halua pilata hänen suunnitelmiaan.

Martha

Kimberly ei ole vika, itse asiassa huonon liikenteen uhri. Kimberly ja Martha voivat olla hyviä ystäviä.

Martha saattaa tuntea Kimberlyn henkilökohtaisesti, joten hänellä on myönteinen mielipide hänestä.

Martha voi myös olla optimistinen henkilö, joka yrittää katsoa hyviä puolia.

Martalla ei ehkä ole kovin montaa ystävää, joten hän on innoissaan nähdessään Kimberlyn juttelemaan hyvin.

Tutorin arvioima kysymys 4 (sanamäärä yhteensä: 187)

Kuvaile vähintään kahta strategiaa, joita olet käyttänyt sosiaalisissa kohtaamisissa, mukaan lukien itseseuranta, paljastaminen ja itsensä esittely? Ovatko nämä strategiat tehokkaita?

Eräs sosiaalisissa kohtaamisissa käytetty strategia on "mallinnus", joka on tekniikka, jolla mitataan omaa käyttäytymistämme, mikä antaa meille mahdollisuuden säilyttää asento, katsekontakti ja ei-sanalliset vihjeet sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana. Tämä tekniikka on otettu Banduran (1986) sosiaalisen oppimisen teoriasta, joka korostaa havainnoinnin kautta oppimista. Tähän käyttäytymiseen vaikuttavat sekä ympäristö että he itse; siksi jonkun muun osoittaman käyttäytymisen kopioiminen on tehokas tekniikka sosiaalisen käyttäytymisen säätelyyn.

Ota selvää, kuinka UKEssays.com voi auttaa sinua!

Akateemiset asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan kaikissa kirjoitusprojekteissasi. Yksinkertaisista esseesuunnitelmista täydellisiin väitöskirjoihin, voit taata, että meillä on tarpeisiisi täydellisesti sopiva palvelu.

Tutustu palveluihimme

Toinen sosiaalisissa kohtaamisissa käytetty strategia on itsevalvonta, joka auttaa tunnistamaan, millainen ihminen olet. Se ehdotti, että henkilö pitää päiväkirjaa tehdäkseen jatkuvasti ja säännöllisesti muistiinpanoja tunteista, erityisesti negatiivisista, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta. Joka kerta kun tunne merkitään muistiin, siihen on tehtävä ylimääräisiä muistiinpanoja, joissa selitetään tilanne, muiden ihmisten reaktio ja tapahtuman jälkeinen tunne. Tulokset osoittavat, tarvitseeko itseseurantaa jatkaa sosiaalisen käyttäytymisen säätelemiseksi. Tämä tekniikka on erityisen hyödyllinen, koska se antaa yksilölle mahdollisuuden ohittaa käyttäytymisensä ja osoittaa käyttäytymisensä taustalla olevat irrationaaliset uskomukset.

Tutorin arvioima kysymys 5 (sanojen kokonaismäärä: 159)

Kuvaile tärkeimmät suhteiden muodostumiseen liittyvät tekijät. Selitä myös, miksi yllä olevat tiedot eivät toimineet Jadelle.

Tärkeimmät suhteiden muodostumiseen liittyvät tekijät ovat fyysinen vetovoima, joka sisältää pituuden, painon ja käytöksen; läheisyys, joka on kriittistä, koska se lisää tutusta; ja samankaltaisuus asenteessa, persoonallisuudessa ja väestörakenteessa, koska pidämme ihmisistä, jotka ovat kanssamme samaa mieltä, heidän katsotaan täydentävän toisiaan ja ovat meihin verrattavissa. Alun perin Jaden tapauksessa Jaden netissä näkemän perusteella hän oli fyysisesti kiinnostunut treffeistä, koska tämä oli häntä pitempi, minkä hän piti houkuttelevana, mutta todellisuudessa hän oli lyhyt, melko iäkäs mies, jota hän ei pitänyt fyysisesti houkuttelevana. Demografisesti heillä ei ollut mitään samanlaista kuin hän asui äitinsä kanssa, kun taas Jade on itsenäinen ja haluaisi mahdollisesti muuttaa eksoottiseen paikkaan. Ja lopuksi, heidän asenteensa ja persoonallisuutensa ovat myös melko erilaisia, sillä Jade oli avoin ja rehellinen urastaan, mutta hänen treffinsa valehteli hänelle ammatistaan. Lopulta Jade ei löytänyt olevansa yhteensopiva miehen kanssa, koska mikään näistä tekijöistä ei vastannut.

Tutorin arvioima kysymys 6 (sanojen kokonaismäärä: 249)

Arvioi tärkeimpiä ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen liittyviä teorioita, mukaan lukien tasapaino-, tasa-arvo- ja sosiaalisen vaihdon teoriat.

Ystävyyden ylläpitämiseen liittyy kolme pääteoriaa: sosiaalisen vaihdon teoria, tasa-arvoteoria ja tasapainoteoria. Thibaut'n ja Kelleyn (1978) tarjoama SET olettaa, että yksilöt pyrkivät parantamaan palkkioitaan ja alentamaan kustannuksiaan. Toinen teorian pääoletus on, että samalle henkilölle ja samalle henkilölle annettavien ja saatujen palkkioiden tulee olla samat. Cropanzano ja Mitchell (2005) tukivat SET:tä toteamalla, että jos vastavuoroisuuden sääntöä noudatetaan, tämä johtaa uskolliseen ystävyyteen. Toisaalta teoria viittaa siihen, että yksilön odottamat palkkiot ovat verrattuna perustaan, josta henkilö oppii odottamaan. Flynn (2003) osoitti, että havaittu merkitys palkkioiden kannalta muuttuu ajan myötä. Tasapainoteoria on SET:n laajennus, joka sisältää sen, että kustannusten ja palkkioiden epätasapaino on kohtuullinen, jos kaikki hyväksyvät ehdon. De Maris (2007) tukee tätä teoriaa toteamalla, että pääasiallinen syy parisuhteen katkeamiseen oli naisten huonon tasa-arvon tunne, kun he kokivat panostavansa enemmän kuin saavansa. Duck (1982) väitti, että suhteita on pidettävä prosesseina, ja hän ehdotti hänen vaihemalliaan suhteiden purkamisesta. Tasapainoteoria ehdottaa näkemystä, että valitsimme ystävät, jotka auttavat meitä saamaan tasapainoisen näkemyksen maailmasta. Newcomb (1961) testasi tätä ja havaitsi, että opiskelijoista, joilla oli samanlaiset arvot ja asenteet, tuli todennäköisemmin ystäviä.

Tutorin arvioima kysymys 7 (sanojen kokonaismäärä: 106)

Viitaten lyhyesti teoriaan ja todisteisiin, valitse yksi yllä olevista skenaarioista ja hahmottele syy/syyt, miksi suhde on katkennut. (Skenaario 2).

Sijoitusmalli soveltuu asianmukaisesti skenaarioon 3, koska kumppanit olivat sitoutuneita ja säilyttivät suhteensa vuosia. He molemmat saattoivat olla tyytyväisiä ja todenneet, että perheenä elämisen palkkio oli tyydyttävä, mutta nyt he kuitenkin kokevat, etteivät ole onnellisia ja heidän panoksensa suhteeseen ei ole niin merkittävää kuin ennen. Nämä kaksi henkilöä tekevät nyt rationaalisia prosesseja tehdäkseen päätöksen olla pysymättä yhdessä, koska kustannusten ja hyötyjen välinen tasapaino ei osoita henkilökohtaista etua. Onnellisena perheenä elämisen edut eivät ole enää olemassa, koska lapset ovat aikuisia ja itsenäisiä.

Tutorin arvioima kysymys 8 (sanojen kokonaismäärä: 203)

Suhteellisen hajoamisen malli: piirrä vuokaavio osoittamaan suhteen hajoamisen (hajoamisen) vaiheet. Arvioi sitten käyttämäsi teoria.

Theories of relationships and personality (1)

Duckin (1982) malli tunnistaa parisuhteen hajoamisvaiheet ja tarjoaa tekniikoita rikkoutuneen korjaamiseksi. Esimerkiksi vaihe 1 antaa yhdelle tai molemmille puolisoille mahdollisuuden tunnistaa ongelma, mikä antaa mahdollisuuden korjata ongelman, jolloin suhteella on läpimenoaika. Brehm ja Kassin (1996) halusivat kuitenkin keskittyä miesten ja naisten avioliitto-ongelmien erilaisiin syihin toteamalla, että Duckin (1982) malli sopii paremmin naisille ja heidän ongelmilleen. Tästä johtuen Duckin (1982) mallia on muutettu ajan mittaan ja sukupuolitarpeisiin on tehty merkittäviä muutoksia. Duck ja Rollie (2006) sisälsivät ylösnousemusvaiheen, jossa kumppanit arvioivat suhdetta uudelleen ja löytävät molemminpuolisen polun uuden yrityksen suhteen.

Tutorin arvioima kysymys 9 (sanojen kokonaismäärä: 90)

Relaatiokorjaus: kuvaile relaatiokorjauksen malli. Anna sitten esimerkki julkkisparista, johon tätä mallia voidaan soveltaa. Mikä oli vaikeuden syy ja mitä tehtiin suhteen korjaamiseksi?

Rusbult (1987) ehdotti sijoitusmallia, joka korostaa sitoutumista tärkeimpänä tekijänä. Eräs julkkispari, jonka suhde katkesi, olivat Ashley ja Cheryl Cole, jotka onnistuivat pysymään yhdessä senkin kiistan jälkeen, kun molempia henkilöitä häpäistiin uskottomina. Ongelmana oli, että Ashley Cole ei voinut pysyä sitoutuneina ja suorittaa aviorikoksen, ja ongelma ratkaistiin tutkimalla suhdetta, tasapainottamalla kustannuksia ja palkkioita ja tarkastelemalla muiden korvikkeiden laatua sitoutumisen määrittämiseksi ja järkevän vastauksen ja ratkaisun löytämiseksi ongelmaan.

Viitteet:

Jaa tämä:

Facebook Facebook-logoTwitterTwitter-logoRedditReddit logoLinkedInLinkedIn logoWhatsApp WhatsApp logo

Lainaa tätä teosta

Voit viedä viitteen tähän artikkeliin valitsemalla viittauksen alta:

  • MITÄ
  • MLA
  • MLA-7
  • Harvard
  • Vancouver
  • Wikipedia
  • OSCOLA

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Viite kopioitu leikepöydälle.

Teorioita ihmissuhteista ja persoonasta (2024)

FAQs

Onko persoona ja persoonallisuus sama asia? ›

Persoona on dynaaminen käsite: ihmisen tunteet, motiivit, arvot ja tavoitteet saavat ihmisen ajattelemaan asioista tietyllä tavalla ja ennen kaikkea toimimaan tietyllä tavalla. Persoonallisuus on myös ihmisen fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten toimintojen ainutkertainen kokonaisuus.

Mitä tarkoitetaan persoonallisuuden piirteillä? ›

Persoonallisuuden piirteillä tarkoitetaan suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, jotka selittävät yksilölle tyypillisiä ajattelu-, tuntemis- ja käyttäytymistaipumuksia (McCrae ja Costa 2003). Henkilön persoonallisuuden rakenteen ajatellaan muodostuvan useiden eri piirteiden yhdistelmästä.

Mitä kuuluu persoonallisuuteen? ›

Persoonallisuudella tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen. ”Ai uus tyyppi, millaine se on?” Käsitteellä persoonallisuus viitataan sekä ihmisen ulkoiseen toimintaan (toisten näkemä käyttäytyminen) sekä sisäiseen kokemusmaailmaan.

Mikä on The Big Five? ›

Big Five -persoonallisuustesti, myös nimeltään OCEAN-testi, on psykologian teorioihin perustuva persoonallisuustesti, jolla arvioidaan henkilön viisi merkittävintä peruspiirrettä: avoimuus, tunnollisuus, ekstraversio (myös ulospäinsuuntautuneisuus), sovinnollisuus ja neuroottisuus (myös luonnollinen reaktio).

Mikä on harvinaisin Persoonallisuustyyppi? ›

INFJ-persoona, harvinaisin persoonallisuustyyppi (Carl Jungin mukaan) Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater. Carl Jungin mukaan vain yksi prosentti väestöstä on INFJ-persoonia, ainutlaatuinen yhdistelmä sulkeutuneisuuden, intuition, tunteen ja tuomitsevaisuuden psykologisia piirteitä.

Mistä tietää että on epävakaa persoonallisuushäiriö? ›

Epävakaa persoonallisuushäiriö on mielenterveyden häiriö, joka heikentää toimintakykyä merkittävästi. Sen oireet voivat vaihdella paljonkin, mutta keskeisiä oireita ovat epävakaa tunne-elämä, vaikeus säädellä omaa käyttäytymistä ja ongelmat vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisten kanssa.

Miten ihmisen persoonallisuus muodostuu? ›

Persoonallisuus rakentuu menneiden kokemusten varaan, mutta siihen liittyvät myös ihmisen nykyiset kokemukset ja tulevaisuuden ennakointi. Perimällä on tutkimusten mukaan kohtalaisen suuri vaikutus lähes kaikkiin persoonallisuuden piirteisiin.

Onko persoonallisuushäiriö mielisairaus? ›

Epävakaa persoonallisuushäiriö ei ole varsinainen mielisairaus. Se on pitkäkestoinen häiriö, joka aiheuttaa kärsimystä kantajalleen. – Ihmissuhteet ovat usein hyvin risaisia ja nopeasti vaihtuvia, dosentti ja Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma kuvaa.

Mikä on yleisin persoonallisuus? ›

ISTJ on persoonallisuustyypeistä yleisin: heidän osuutensa väestöstä on noin 13 prosenttia.

Mikä muuttaa persoonallisuutta? ›

Markku Ojanen kertoo kirjassaan, että suuria muutoksia persoonallisuuteen voivat aiheuttaa myös esimerkiksi voimakkaat traumat, muutto uuteen kulttuuriin tai vaikkapa uskonnollinen kääntyminen. Myös itsensä tietoinen kehittäminen, onnistunut terapia ja elämänkokemus voivat muuttaa persoonallisuutta.

Miten persoonallisuutta voidaan tutkia? ›

Persoonallisuutta tutkitaan persoonallisuustestein, joita voivat olla kyselylomaketestit, haastattelut, projektiiviset testit, havainnointi-ja tarkkailumenetelmät; henkilöitä voidaan laittaa kertomaan kuvasta tai täydentämään lauseita. Ihmisestä saadaan tietoa myös fysiologisin menetelmin, esim. aivokuvaus.

Voiko ihmisen persoonallisuus muuttua? ›

Hyvin harvoin persoonallisuus muuttuu täysin, aina jää jotain jäljelle. Silti osa ihmisistä voi muuttua paljonkin, esimerkiksi traumaattisten kokemusten jälkeen.

Mikä on Persoonallisuusteoria? ›

Persoonallisuuspsykologia on psykologian ala, joka tutkii persoonallisuutta, persoonallisuuden syntyä ja kehitystä sekä persoonallisuuden vaikutusta yksilön elämään. Vuosien saatossa näkemykset ihmisen persoonallisuudesta ja sen kehityksestä ovat vaihdelleet suuresti.

Mikä on Piirreteoria? ›

Piirreteorian nykytila. Piirreteorioiden lähtökohta on, että keskeiset yksilölliset erot persoonallisuudessa ovat kuvattavissa kielen avulla. Varhaiset piirretutkijat kokosivat sanakirjoista adjektiiveja, joilla voitiin kuvata yksilöllisiä suhteellisen pysyviä eroavaisuuksia (Allport & Gordon, 1936).

Kuka kehitti Big Five teorian? ›

Goldbergin Big Five -mallia ja oppimistyylin taustateoriana toimi David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria. Golbergin Big Five - mallissa persoonallisuuspiirteet ovat ekstraversio, sovinnollisuus, tunnollisuus, tun- ne-elämän tasapaino ja äly.

Mikä on temperamentin ja persoonallisuuden ero? ›

Tämä on myös perusero temperamentin ja persoonallisuuden välillä: siinä missä temperamenttipiirteet ovat sisäisten tai ulkoisten ärsykkeiden herättämiä automatisoituneita reaktioita, persoonallisuus koostuu sellaisista intention tai tavoitteen sisältävistä ominaisuuksia kuten vastuuntunnosta, elämänhallinnasta ja ...

Mikä on INTP t? ›

INTP on yksi Myers–Briggsin tyyppi-indikaattorin määrittelemistä 16:sta persoonallisuustyypistä, joka on indikaattorin mukaan introvertti (I), intuitiivinen (N), ajatteleva (T) ja spontaani (P). INTP-luonteen omaavaa henkilöä kuvaillaan usein 'ajattelijaksi' tai tiedonjanoiseksi analysoijaksi.

Onko persoonallisuus periytyvää? ›

Persoonallisuus on monimutkaisesti periytyvä, monitekijäinen ominaisuus (Munafò & Flint, 2011). Ominaisuuden monitekijäisyys tarkoittaa sitä, että sen muovautumiseen tiedetään vaikuttavan sekä useiden eri geenien että ympäristön (Kere ym., 2010).

Mikä on sekamuotoinen persoonallisuushäiriö? ›

Sekamuotoisia tai muita persoonallisuushäiriöitä ovat esimerkiksi häiriöt, jotka täyttävät luonteeltaan persoonallisuushäiriöiden yleismääritelmän, mutta joissa esiintyy usean eri persoonallisuushäiriön piirteitä, ilman että mikään yksittäinen persoonallisuushäiriö on luokiteltavissa.

Mikä on Borderline? ›

Epävakaata persoonallisuutta on kutsuttu aiemmin myös rajatila- tai borderline-persoonallisuudeksi, mutta näistä nimityksistä on sittemmin luovuttu. Nimitysten taustalla on häiriön englanninkielinen nimi borderline personality disorder.

Onko persoonallisuushäiriö mielenterveysongelma? ›

Persoonallisuushäiriöt, joista toisinaan käytetään myös nimitystä luonnehäiriöt, ovat mielenterveyden häiriöiksi luokiteltuja kehityksellisiä tiloja, jotka alkavat lapsuudessa tai nuoruudessa ja jatkuvat aikuisiässä.

Voiko Persoonallisuushäiriöstä parantua? ›

Persoonallisuushäiriöistä voi osin parantua

– Tutkimusten perusteella persoonallisuushäiriöt eivät ole niin pysyviä kuin mitä on luultu, mutta se ei tarkoita, että tietyt piirteet olisivat lakanneet olemasta. Ne voivat edelleen aiheuttaa ongelmia ja kärsimystä, mutta diagnostiset kriteerit eivät täyty, Karukivi sanoo.

Miten arvot liittyvät persoonallisuuteen? ›

Persoonallisuuden piirteistä ulospäinsuuntautuneisuus, neuroottisuus, avoimuus ja myönteisyys olivat merkitsevästi yhteydessä elämänarvojen kanssa. Esimerkiksi, mitä korkeampi pistemäärä oli avoimuudessa, sitä enemmän raportoitiin syvällisiä elämänarvoja.

Onko persoonallisuuden piirteet pysyviä? ›

Persoonallisuuspsykologiassa tarkastellaan ihmisen suhteellisen pysyviä psykologisia ominaisuuksia eli meidän tapaamme ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Joiltain osin olemme toistemme kaltaisia, mutta toisaalta taas kukaan meistä ei ole keskenään täysin samanlainen – olemme ainutlaatuisella tavalla omanlaisiamme.

Miksi mieliala vaihtelee? ›

Mielialan vaihtelut tapahtuvat, kun serotoniinitasot nousevat ja laskevat nopeasti. Se johtaa vaihdevuosiin liittyvien tunteiden vuoristorataan. Sekä estrogeeni että progesteroni vaihtelevat kiertomme aikana, ja ne säätelevät myös serotoniinitasomme tuotantoa.

Miten todetaan persoonallisuushäiriö? ›

Diagnoosia arvioitaessa on jokaista kriteeriä arvioitava sen valossa, onko piirre selkeästi patologinen, pitkäaikainen ja eri yhteyksissä ilmenevä. Kaikki potilaat täyttävät BDI, Audit ja 15D -kyselyt. Lisäksi jokaisen potilaan psyykkinen tila ja toimintakyky arvioidaan käyttäen GAF- mittaria.

Miten persoonallisuushäiriöitä voidaan hoitaa? ›

Persoonallisuushäiriöiden hoito tulee järjestää ja toteuttaa mahdollisimman pitkälle avohoidossa ja tehostetussa avohoidossa päiväsairaalaolosuhteissa. Sairaalahoito on tarpeen mahdollisissa vaikeissa kriisitilanteissa, joissa potilaalle ei riitä avohoito tai tehostettu avohoito.

Onko epävakaa persoonallisuushäiriö perinnöllinen? ›

Tutkijat selvittivät eri epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitten periytyvyyttä. Epävakaata persoonallisuutta selittävän piilevän tekijän periytyvyys oli 51 %, ja se selitti puolet tunne-elämän epävakaudesta, interpersonaalisten suhteiden ongelmista ja identiteettiongelmista.

Miten epävakaa persoonallisuus syntyy? ›

Epävakaan persoonallisuushäiriön kehittymiseen vaikuttavat nykykäsityksen mukaan perinnölliset tekijät, vaikea-asteiset ja pitkään jatkuneet varhaislapsuuden traumat sekä muut toistaiseksi määrittämättömät ympäristötekijät.

Mitä tarkoittaa henkisesti epävakaa? ›

Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivä kokee herkästi, että toinen ei välitä hänestä, ei anna tarpeeksi eikä ole riittävästi läsnä. Hylätyksi tai torjutuksi tulemisen pelko on yleistä. Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivä mieltää usein "hylkäämisen" johtuvan siitä, että hän on paha.

Miten aivovaurio voi muuttaa persoonallisuutta? ›

Jos vamma vaikuttaa kehittyvään keskushermostoon, sen vaikutukset näkyvät vasta esimerkiksi aikuisiällä. Aivovamma voi myös muuttaa persoonaa: ennen leppoisasta henkilöstä voi tulla helposti ärtyvä ja äkkipikainen, toisille rumasti puhuva äksyilijä. Tai muutos voi olla täysin päinvastainenkin.

Voiko Dissosiaatiohäiriöstä parantua? ›

Dissosiaatiohäiriötä hoidetaan psykoterapialla. Jos masennus on syvää tai jos traumat tulevat liian voimakkaina läpi ihmisen tietoisuuteen, voidaan hoidon tukena käyttää lääkkeitä. ”Mikään lääke ei kuitenkaan paranna dissosiaatiohäiriötä, vaan toipuminen tapahtuu psykoterapiassa”, Maaranen kertoo.

Onko temperamentti osa persoonallisuutta? ›

Temperamentista kehittyy kasvatuksen, kokemusten ja perittyjen valmiuksien kautta ihmisen persoonallisuus. Temperamentti antaa pohjan persoonallisuudelle mutta ei muutu persoonallisuudeksi, sillä temperamenttipiirteet ovat hyvin pysyviä ja osaksi perinnöllisiä. Kasvatus ja ympäristö vaikuttavat niiden ilmaisuun.

Voiko olla useampi persoonallisuushäiriö? ›

Kaksi tai useampi persoona

Diagnoosi oli dissosiatiivinen identiteettihäiriö, sivupersoonahäiriö, jossa ihmisellä voi olla kaksi tai useampia persoonallisuuden osia. Muuttuminen yhdestä persoonallisuuden osasta toiseen voi tapahtua äkillisesti.

Miten tät testi antaa tietoa persoonallisuudesta? ›

Tarkkailtuaan jokaista kuvaa testin kohteena olevaa henkilöä pyydetään kertomaan tarina, jonka tulee sisältää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Se, mitä henkilön on tehtävä seuraavaksi, on kertoa omaa tarinaansa korostamalla sitä, mitä jokainen tarinan henkilö tuntee ja ajattelee.

Voiko omaa persoonaa muuttaa? ›

Markku Ojanen kertoo kirjassaan, että suuria muutoksia persoonallisuuteen voivat aiheuttaa esimerkiksi voimakkaat traumat, muutto uuteen kulttuuriin tai vaikkapa uskonnollinen kääntyminen. Myös itsensä tietoinen kehittäminen, onnistunut terapia ja elämänkokemus voivat muuttaa persoonallisuutta.

Miten ihmisen persoonallisuus ja onnellisuus ovat yhteydessä toisiinsa? ›

”Onnellisuus on vahvasti osa persoonallisuutta. Kun tulkitsemme onnellisuuden tyytyväisyytenä omaan elämään, se on geenien ja ympäristön tuottama persoonallinen ominaisuus. Silti aina voi oppia uutta. Voi esimerkiksi oivaltaa elämästä uusia asioita ja nähdä oman elämänsä nykyistä optimistisemmin.

Voiko temperamentti muuttua? ›

Vaikka temperamentti on suhteellisen pysyvä, sen ilmiasussa tapahtuu iän mukana muutoksia biologisen ja psyykkisen kypsymisen myötä. Temperamentti on persoonallisuuden biologinen pohja, eräänlainen raaka-aine. Persoonallisuus kehittyy syntymän jälkeen ympäristön myötävaikutuksella kokemuksen ja kypsymisen kautta.

Miksi Freudin teoriaa kutsutaan Psykodynaamiseksi teoriaksi? ›

Freudin teoriaa ja hänen hoitomuotoaan kutsutaan yhdessä psykoanalyysiksi. Psykoanalyysi ja sen pohjalta luodut teoriat muodostavat siis yhdessä psykodynaamisen psykologian. Freudin teoria pyrki kuvaamaan mielen toiminnan suhdetta sisäisiin haluihin ja yllykkeisiin sekä ympäristön vaatimuksiin.

Mikä on neuroottinen häiriö? ›

Neuroottisuudella tarkoitetaan taipumusta kokea negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, alakuloa, kateutta, pelkoa ja turhautuneisuutta. Vaihtoehtoinen termi neuroottisuudelle on tunne-elämän epätasapainoisuus.

Mitä tarkoittaa että ihminen on psyykkinen biologinen sosiaalinen ja kulttuurinen kokonaisuus? ›

Tiede on todistanut, että ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen kaikkeen toimintaan vaikuttaa psyykkinen eli henkinen osa-alue, fyysinen eli kehollinen osa-alue ja sosiaalinen eli vuorovaikutteinen osa-alue.

Mitä ovat persoonallisuuden piirteet? ›

Persoonallisuuden piirteitä voidaan tarkastella viiden piirteen kautta, jotka ovat ulospäinsuuntautuneisuus, neuroottisuus, avoimuus, tunnollisuus ja ystävällisyys. Jokainen piirre muodostuu useammasta alapiirteestä, jotka kuvastavat vielä tarkemmin yksilöiden välisiä persoonallisuuseroja.

Miten ihmisen luonne kehittyy? ›

Psykoterapeutin mukaan persoonan kehittyminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, emmekä koskaan saa kaikkia toiveitamme tyydytettyä. Synnynnäinen temperamentti määrää miten ihminen suhtautuu uusiin asioihin. Temperamentti on pysyvä ominaisuus ja taipumus esimerkiksi ärtymykseen säilyy läpi elämän.

Mitä on Sovinnollisuus? ›

Sovinnollisuus on persoonallisuuden piirre, joka näkyy ystävällisyytenä, avuliaisuutena ja sympaattisuutena. Jos ihminen ei ole erityisen sovinnollinen, hän ei ota toisia huomioon, on kriittinen vastarannankiiski ja pahimmillaan jopa vihamielinen ja tunteeton.

Onko persoonallisuus pysyvä? ›

Persoonallisuus on yhtäältä pysyvä ja säännönmukainen mutta toisaalta myös muuttuva ja kehittyvä. Persoonallisuuden pysyvyys on ihmissuhteiden perusta, sillä se tekee ihmisen käyttäytymisestä jossain määrin ennustettavaa eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa.

Onko persoonallisuus pysyvä vai muuttuuko se iän myötä? ›

Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, ettei persoonallisuus ole pysyvä, vaan se voi ja myös saa muuttua vuosien mittaan. – Testeistä saamme suuntaa sille, miten voimme kehittää itseämme, ja mihin suuntaan voimme persoonaamme viedä. Käsitystä itsestään ei pidä kuitenkaan lukita, Virtanen muistuttaa.

Mitä eroa on ilolla ja onnella? ›

Netin sanakirjan (Sivistyssanakirja) mukaan onni on "Suuri ilo, syvä tyytyväisyys, riemu, onnellisuus, onnellisuudentila" ja onnellisuus on saman lähteen mukaan suotuisuutta, otollisuutta ja onnea. Ilo on määritelty samassa lähteessä mielihyväksi ja huvitukseksi.

Onko onnellisuus elämän päämäärä? ›

Onko onnellisuus ihmiselämän päämäärä? Puhuttaessa onnellisuudesta emme useinkaan kiistele vain siitä, minkälainen psykologinen tila se lopulta on. Usein kysymys on itse asiassa siitä, minkälainen elämä on ylipäänsä tavoittelemisen arvoista. Emme siis vain kuvaile, vaan pyrimme myös arvottamaan eri elämäntapoja.

Mikä muuttaa ihmistä? ›

Ihmistä muuttavat niin mullistavat elämäntapahtumat kuin vuosien karttuminen. Tiedetään esimerkiksi että opiskeluaikana ihmiset ovat tunnollisempia ja sovinnollisempia kuin muulloin ja että ulospäin suuntautuneisuus vähenee vakiintuneen parisuhteen myötä. Sovinnollisuus lisääntyy myös eläkevuosien lähestyessä.

Mistä ihmisen persoonallisuus muodostuu? ›

Persoonallisuuden pohja on perintötekijöissä eli geeneissä, jotka jokainen saa vanhemmiltaan. Perintötekijöiden myötä jokaiselle rakentuu yksilöllinen temperamentti, joka tarkoittaa ihmisen synnynnäistä ja hyvin aikaisessa vaiheessa ilmenevää tapaa tarkastella ympäristöään.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5620

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.